Hội nghị "Thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị nông sản. Tận dụng cơ hội xuất khẩu từ các FTA thế hệ mới"- Phần 1.

Hội nghị được phối hợp tổ chức bởi Hiệp hội Trang Trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam,Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai,Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh. Hội nghị là cơ hội cho các doanh nghiệp cùng tìm hiểu về thực trạng trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản,cùng tiếp nhận những thông tin hữu ích về cơ hội ,thách thức khi tham gia các FTA thế hệ mới..